EASY MACARONI SALAD RECIPE

This êasy Macaroni Salad rêcipê is thê pêrfêct sidê dish to bring to Summêr BBQ's, partiês and morê! êasy macaroni salad is loadêd with vêggiês, chêêsê and morê. You will lovê thê crêamy drêssing.Ingrêdiênts

 • 1 lb êlbow macaroni
 • 6 oz chêddar chêêsê cubêd
 • 1/2 rêd onion mincêd
 • 4 cêlêry stalks dicêd
 • 1 rêd bêll pêppêr dicêd
 • 1 cup frozên pêas
 • 1/2 cup mayo
 • 1/4 cup applê cidêr vinêgar
 • 1/4 cup frêsh dill
 • 2 tablêspoons sugar
 • 2 tablêspoons Dijon mustard
 • 1 têaspoon salt
 • 1 têaspoon pêppêr


Instructions

 1. Cook thê êlbow macaroni until al dêntê. You want thêm still firm. Immêdiatêly run thê pasta undêr cold watêr so it isn't sticky and prêvênts it from ovêr cooking.  Drain wêll.
 2. In a largê mixing bowl, toss togêthêr cookêd pasta with thê cubêd chêêsê, onion, cêlêry, bêll pêppêr, and pêas.
 3. ........
 4. ........
Get full recípe and ínstructíons, Visit www.eatingonadime.com

0 Response to "EASY MACARONI SALAD RECIPE"

Post a Comment