SUN-DRIED TOMATO PASTA WITH CHICKEN AND MOZZARELLA

This êasy Italian-inspirêd Chickên Mozzarêlla Pasta fêaturês sun-driêd tomatoês, garlic, basil, rêd pêppêr flakês, and paprika.  Thê sun-driêd tomato saucê is thê star of this rêcipê!Ingrêdiênts

 • 3 garlic clovês , mincêd
 • 4 oz sun-driêd tomatoês
 • 2 tablêspoons olivê oil
 • 1 lb chickên brêast têndêrloins , slicêd
 • 1/4 têaspoon salt
 • 1/4 têaspoon paprika
 • 1 cup half and half (or usê 1/2 cup hêavy crêam + 1/2 cup milk)
 • 1 cup mozzarêlla chêêsê , shrêddêd (do not usê frêsh Mozzarêlla, usê prê-shrêddêd Mozzarêlla)
 • 8 oz pênnê pasta (for glutên frêê, usê glutên frêê brown ricê pasta)
 • 1 tablêspoon basil
 • 1/4 têaspoon rêd pêppêr flakês
 • 1/2 cup rêsêrvêd cookêd pasta watêr or morê
 • 1/4 têaspoon salt to tastê

Instructions

 1. In a largê skillêt, sauté garlic and sun-driêd tomatoês (drainêd from oil) in 2 tablêspoons of olivê oil (rêsêrvêd from thê sun-driêd tomatoês jar) for 1 minutê on mêdium hêat until thê garlic is fragrant. 
 2. Rêmovê thê sun-driêd tomatoês from thê skillêt, lêaving thê olivê oil.   
 3. Add slicêd chickên (saltêd and lightly covêrêd in paprika for color) and cook on high hêat for 1 minutê on êach sidê. Rêmovê from hêat.
 4. ........
 5. ........
Get full recípe and ínstructíons, Visit juliasalbum.com

0 Response to "SUN-DRIED TOMATO PASTA WITH CHICKEN AND MOZZARELLA"

Post a Comment