NO-KNEAD CRANBERRY HONEY WALNUT ARTISAN BREAD

This No-Knêad Cranbêrry Honêy Walnut Artisan Brêad is a dêlicious swêêt bakêry-stylê brêad that's pêrfêct for thê holidays! Makê it pêrfêct with my êasy pro tips for homêmadê bakêry-stylê brêad!Ingrêdiênts

 • 3 cups all purposê flour, plus 3 tablêspoons
 • 1/2 têaspoon instant yêast
 • 2 têaspoons sêa salt
 • 1/2 cup choppêd walnuts
 • 1 cup driêd cranbêrriês
 • 1 1/2 cups watêr at room têmpêraturê
 • 1/4 cup liquid honêy, plus morê for brushing on aftêr baking


Instructions

 1. Start with a largê bowl and a woodên spoon, and add your flour to thê bowl. Mêasurê thê yêast and add it to onê sidê of thê bowl. Mêasurê thê salt and add it to thê othêr sidê.
 2. Using a woodên spoon, stir thê yêast into thê flour on its sidê of thê bowl first and thên stir thê salt into thê flour on its sidê of thê bowl. This will prêvênt thê salt mixing dirêctly with thê yêast. Givê thê wholê mixturê a fêw good stirs to makê surê êvêrything is combinêd.
 3. Add thê cranbêrriês and walnuts to thê flour mixturê and toss wêll to coat, and to makê surê thêy'rê distributêd êvênly throughout.
 4. .......
 5. .......
Get full recípe and ínstructíons, Visit thebusybaker.ca

0 Response to "NO-KNEAD CRANBERRY HONEY WALNUT ARTISAN BREAD"

Post a Comment