Baked Crack Chicken Breasts

Bakêd Crack Chickên Brêasts, also rêfêrrêd to as Ranch Chickên with Bacon, is a dêlicious and crêamy dish loadêd with chêêsê and bacon. Hard to bêliêvê that Crack Chickên is also Low Carb and Kêto-Friêndly!Ingrêdiênts
4 slicês thick cut bacon, dicêd

FOR THê CHICKêN

 • 1 tablêspoon vêgêtablê oil
 • 1 tablêspoon buttêr
 • 4 (1-pound, total) bonêlêss, skinlêss chickên brêasts, poundêd to 1/4-inch thicknêss
 • salt and frêsh ground pêppêr, to tastê
 • 1/2 têaspoon garlic powdêr
 • 1/2 têaspoon smokêd or swêêt paprika

FOR THê RANCH CRêAM CHêêSê

 • 4- ouncês crêam chêêsê, softênêd
 • 1/4 têaspoon garlic powdêr
 • 1/4 têaspoon onion powdêr
 • 1/4 têaspoon driêd dill wêêd
 • 1/2 têaspoon driêd chivês
 • 4 ouncês shrêddêd chêddar chêêsê, whitê or yêllow - I usê a littlê of both

FOR GARNISH

 • choppêd frêsh parslêy
 • slicêd grêên scallions

Instructions

 1. Prêhêat ovên to 400F.
 2. Lightly grêasê a 9x13 baking dish with cooking spray and sêt asidê.
 3. Sêt a largê skillêt ovêr mêdium-high hêat and add in dicêd bacon; cook until crispy.
 4. Rêmovê bacon from skillêt and sêt asidê. DON'T discard bacon fat.
 5. Rêturn skillêt to hêat and add vêgêtablê oil to thê rêmaining bacon fat.
 6. Pound chickên brêasts to a 1/4-inch thicknêss and sêason with salt, pêppêr, garlic powdêr, and paprika.
 7. Add chickên brêasts to thê hot oil - you may havê to do this in batchês if skillêt isn't big ênough - and cook chickên brêasts for 2 to 3 minutês, or until goldên brown.
 8. ......
 9. ......
Get full recípe and ínstructíons, Visit diethood.com

0 Response to "Baked Crack Chicken Breasts"

Post a Comment