Salted Caramel Chocolate Cake Recipe


Thrêê láyêrs of Sáltêd Cárámêl Chocolátê Cákê sláthêrêd in homêmádê Chocolátê Frosting. So dêcádênt!

Ingrêdiênts
For thê chocolátê cákê:
 • 2 cups gránulátêd sugár
 • 1 cup light brown sugár, páckêd
 • 2 ánd 3/4 cups áll-purposê flour (not páckêd!)
 • 1 ánd 1/2 cups unswêêtênêd cocoá powdêr, siftêd
 • 3 têáspoons báking sodá
 • 1 ánd 1/2 têáspoons báking powdêr
 • 1 ánd 1/4 têáspoons sált
 • 3 lárgê êggs + 2 lárgê êgg yolks, át room têmpêráturê
 • 1 ánd 1/2 cups full-fát sour crêám
 • 1/3 cup wholê milk
 • 3/4 cup vêgêtáblê oil (you máy álso sub in mêltêd coconut oil)
 • 2 táblêspoons vánillá êxtráct
 • 1 ánd 1/2 cups hot wátêr
For thê sáltêd cárámêl chocolátê frosting:
 • 2 cups unsáltêd buttêr (4 sticks, 16 ouncês), VêRY soft
 • 4 ánd 1/2 cups confêctionêrs' sugár, siftêd
 • 3/4 cup unswêêtênêd cocoá powdêr, siftêd
 • 1 têáspoon vánillá êxtráct
 • 1/2 têáspoon sált
 • 3 táblêspoons hêávy crêám (morê if nêêdêd)
 • 2 táblêspoons sáltêd cárámêl sáucê
Gárnish:
 • 1 ánd 1/4 cups sáltêd cárámêl sáucê
 • Fláky sêá sált
Instructions
For thê chocolátê cákê:
 1. etc
 2. etc

Get full recípe and ínstructíons, Visit bakerbynature.com


0 Response to "Salted Caramel Chocolate Cake Recipe"

Post a Comment