ROOT BEER RUM CREAMS


INGREDIENTS
  • crushéd icé
  • 2 ouncés dárk spicéd rum
  • 6 ouncés root béér
  • 1 to 2 ouncés Báiléys Irish Créám liquéur
INSTRUCTIONS
  1. Fill á gláss with crushéd icé. ádd thé rum ánd root béér, géntly stirring to mix. Top thé drink off with thé Báiléys, stirring géntly to mix. Sérvé immédiátély!

Get full recípe and ínstructíons, Visit www.howsweeteats.com


0 Response to "ROOT BEER RUM CREAMS"

Post a Comment